přihlásit

CURRICULUM  VITAE   Prof. PhDr. Lubomír Brokl (1937)

adresa zaměstnavatele: Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III

adresa privát: Praha 4 - Modřany, Daškova  3073, tel.: 4011714

e-mail:  Lubomir.brokl@uhk.cz; lubomir.brokl@volny.cz 

 

Kvalifikace:

1956­–1961  Filosofická fakulta Univerzity Karlovy (obor filosofie a historie) – státní zkoušky

                     z filosofie a historie; diplomová práce, promovaný filosof

1963–1967  vědecká příprava Ústav sociálních věd Univerzity Karlovy

1967 16.3. rigorosa na Filosofické fakultě University Karlovy, PhDr. sociologie a sociální psychologie, zkoušky CSc.; hodnost CSc. již neudělena pro okupaci 1968

2000       Habilitace: Fakulta sociálních věd University Karlovy, docent v oboru politologie (jmenování s účinností od 1. 1. 2001)

2005         Schváleno profesorské řízení vědeckou radou na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

2006,  6. 11.  promoce a jmenování  profesorem        

Zaměstnání, pozice, činnost

Šedesátá léta:

1961 – asistent učitel, Fakulta všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (FVL UK; 1.8. 1961- 30. 6. 1969)

1961–1963  základní vojenská služba po fakultě jako trest humanitním fakultám za Majálesy

1965  – odborný  asistent, termín habilitace stanoven na r. 1970

1965 – katedra DHM přeměněna na katedru filosofie a sociologie, členem oddělení sociologie, vedoucím oddělení sociologie Prof. PhDr.Vojtěch Tlustý, (výuka obecné sociologie a sociologie medicíny, výzkumy)

1965 – 1968 člen vědeckého týmu pro výzkum sociální struktury Československa při Ústavu sociálních věd Univerzity Karlovy (ved. Doc. PhDr. Pavel Machonin)

1965 – 1968 člen vedení mezioborového vědeckého výzkumného týmu pro reformu politického systému ČSSR  při Ústavu státu a práva ČSAV  (ved. Doc.PhDr. Zdeněk Mlynář)

1966–1969  člen kruhu Literárních novin, po jejich zákazu nástupnických Literárních listů, po jejich zákazu Listů

1967 – 1968  člen týmu pro českou otázku při Ústavu státu a práva ČSAV a Právnické fakulty Univerzity Karlovy (ved. Prof. JUDr. Jiří  Hájek, ministr  zahraničí 1968)

1967 (16. 10.) –1968 (31. 1.): Ústav státu a práva ČSAV v hlavním úvazku, odborný pracovník,  oddělení  pro politickou vědu (vedoucí  Doc. PhDr. Zdeněk Mlynář CSc., členové:  JUDr. Z. Masopust,  JUDr. Petr Pithart,  L.B.);  na FVL UK výuka ve vedlejším úvazku

1967–1969:  člen redakční rady Sociologického časopisu 

1968–1970: Sociologický ústav ČSAV, odborný pracovník, budování politickovědního pracoviště

1970  Sociologický ústav ČSAV zrušen z ideologických důvodů, výpovědi

 


Sedmdesátá a osmdesátá léta:

1970–1974: Filosofický ústav ČSAV, jako nástupnický ústav, jeho Sociologická sekce. Omylem, či z dobré vůle kohosi jsem obdržel výplatu po skončení pracovního poměru, čímž podle Zákoníku práce vznikl nečekaně pracovní poměr na dobu neurčitou, který mohl zaniknout jen dohodou nebo taxativně danou výpovědí. Tím vznikl boj s normalizačním vedením (ředitel R. Richta a zástupce J. Filipec). Vznikající pracovní spory řešilo v můj prospěch ROH. (předseda K. Berka, logik). Patovou situaci ukončila až novela Zákoníku práce ad hominem 1974, která umožnila ‚dočištění‘ mnoha  pracovišť.  Výpověď.

1975 (1.1.)-1990 (30.1.): VÚSTE (Výzkumný ústav strojírenské technologie a ekonomiky), sociologie průmyslu, odborný pracovník. Nesměl publikovat, přednášet, využívat vzdělávací a jazykové kurzy podniku, nesměl mít vyšší plat než 3000 Kč hrubého.

Devadesátá léta až dosud:

1990  rehabilitace, návrat do ČSAV (od r. 1993 AV ČR), obnovování Sociologického ústavu, vedoucí oddělení Sociologie politiky, opětovné budování politické vědy a Sociologického ústavu

1990–2003:  člen vědecké rady Sociologického ústavu

1990–1996:   člen ediční rady Lidových novin[1]

1990–2002:  člen redakční rady Sociologického časopisu

1992–1995:  člen redakční rady časopisu Soudobé dějiny

1993–1997:  člen akademického sněmu AV ČR

1993–1998:  zástupce ředitele Sociologického ústavu AVČR

1993–dosud: člen Katedry sociologie Fakulty sociálních věd University Karlovy

2003–dosud: člen Oborové rady doktorského studia sociologie Fakulty sociálních věd University Karlovy

1995–2005: předseda atestační komise Sociologického ústavu AV ČR

1998–2003:  předseda Vědecké rady Sociologického ústavu AV ČR

2000–2004:  člen a předseda oborové rady 6. GA AV ČR

2003– 2005: ředitel Ústavu filosofie, politologie a společenských věd PdF a FHS Universita Hradec Králové, od 1.9. 2005 plný úvazek

2005 – člen Vědecké rady  UHK

2005 –  ředitel Ústavu filosofie a společenských věd FHS UHK Universita Hradec Králové

2005 –  proděkan pro vědu a rozvoj FHS UHK

2006 –  člen vědecké rady FHS UHK

 

 

Životopis viz též in: 

Český biografický slovník XX. Století. I.-III.,  Josef Tomeš a kolektiv, Paseka, P. Meisner, Praha 1999

Kdo je kdo, Agentura kdo je kdo, Praha 2002  a  2005

 

Výuka:

4.1.  Pedagogická činnost

Výuka

Universita Karlova:  1961- 1969, pak 1991-2004;  FAMU 1991 - 1992; UHK 2003 až dosud; 2003 Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice 

21 let jsem nesměl učit, takže je to pouze  25 let  pedagogické praxe, nikoli 46 let.

 

Průběžně konány jednotlivé přednášky pro Senát, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR,  CEVRO, občanské aj. společnosti a příležitosti, vzdělávací pořady v Městské knihovně, pro odbory (celostátní školení pořádané ÚRO) apod.

 

Výzkumné projekty:

2006-2008  Projekt EU:  Analýza nabídky a poptávky po dalším profesním vzdělávání v Královéhradeckém kraji; UHK s partnery: Regionální hospodářská komora  Severovýchodních Čech, Národní vzdělávací fond. Člen týmu, konsultant.

2003-2005 Mezinárodní: Společný projekt česko-polské vědecké spolupráce na léta 2003 - 2005 „Political Parties and Parliamentary Elites in Czech Republic and Poland in the Period of Democratic Consolidation“. (Bilaterální dohoda mezi SOÚ AV ČR a Ústavem politických věd Polské akademie věd (ISP PAN); účast v projektu, vedoucí českého týmu (oddělení)

2003 Ministerský: Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami,a státem, projekt Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Moderní společnost a její proměny – MS 5. Trvání 1.1. – 30.11.2003 (účast)

2002-2004 GA ČR: České politické strany po deseti letech vývoje (Czech Political Parties after Ten Years), projekt GA ČR 407/02/0679,  2002-2004, vedoucí projektu .

2000-2004 Cílený výzkum AV ČR:  Informační a dokumentační středisko o českém parlamentu a parlamentech střední Evropy” (Documentary Centre for Parliamentary Research),  Project No. S7028003, financovaný Grantovou agenturou Akademie věd České republiky, (2000-2004), vedoucí projektu. .

2000-2002 GA ČR  projekt Členové Parlamentu ČR ve třetím funkčním období (čtvrtý výzkum poslanců/senátorů), projekt financovaný GA ČR No.403/96/0388 (2000-2002), (vedoucí projektu).

1999-2001 Hlávkova nadace:   Hledání občanské společnosti v České republice, grant Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1999-2001; individuální projekt

1998 Poslanci Parlamentu ČR 1998, (třetí výzkum poslanců) podpora různých nadací a Sociologického ústavu (vedoucí projektu)

1998 Ministerský: „The Czech Republic Entry into NATO”, zadavatel: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 1998; (vedoucí projektu) 

1996-1998 Mezinárodní:  RSS Project 101/1996 Social Partnership as a Form of Institutional Mediation of Interests in Czech and Slovak Society. 1996-1998 (účast v projektu)

1996-1997 GA ČR  projekt No. 403/96/0388;  Výzkum poslanců Parlamentu ČR 1996.  (1996-1997), (vedoucí projektu)

1993 Mezinárodní:  Výzkum poslanců parlamentu ČNR a SNR 1993, Grant University of Amsterdam; (první z řady výzkumů každého funkčního období Parlamentu ČR; vedoucí projektu)

1992-1995 Mezinárodní: Institutionalisierung demokratischen Strukturen in postsozialistischen Gesellschaften /eine empirische Vergleichstudie von symbolisch-integrativen Mobilisierungsstrategien  neuer politischen Akteure in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei/, DFG-Project, Berlin, 1992-1995; učast a samostatná část

1992-1995 GA ČR projekt No 2301: Institutionalizizace zájmů: vznik české občanské společnosti, 1992-1995, (vedoucí projektu);

1992-1993 Mezinárodní: Möglichkeiten der sozialpartnerschaftlichen Konfliktregelungen in der CSFR, ÖeNB Projekt, 1992-1993, projektleiter Zdenek Mlynář 

1992 – 1994 Mezinárodní: The party system and parliament in the election year 1992, Research Support Scheme The Central European University, (The transition of Czechoslovak society from totalitarianism to political democracy), 1.9.1992-31.8.1994, (vedoucí projektu);

1968  Mezinárodní:   Tvůrci veřejného mínění (Opinion makers), Mezinárodní srovnávací projekt politické kultury vedený S.. Verbou a L. Pey, 1968, (po okupaci 1968 projekt zrušen a dnes již klasická kniha vyšla bez Československa).

1968    Politické hodnoty a postoje české a slovenské populace (demokratické či nedemokratické?), výzkum pro Mezioborový výzkumný tým při Ústavu státu a práva ČSAV pro reformu politického systému ČSSR, realizace šetření tazatelskou sítí Ústavu pro výzkum veřejného mínění ČSAV na vzorku 3 500 dotazovaných. Data sebraná v  terénu v květnu 1968 byla třicet let ztracena, zpracována byla až v r. 1998 na základě projektu GA ČR); výzkum prokázal štěpení napříč segmenty a vrstvami společnosti mezi demokraty a nedemokraty, nikoli mezi komunisty a nekomunisty; vedoucí projektu 

1967 - 1968  Tým pro Českou otázku (při Ústavu státu a práva ČSAV a Právnické fakultě  University Karlovy, ministra zahraničí Prof. JUDr. Jiřího Hájka.

1966- 1968 Projekt: Reforma politického systému Československa. Mezioborový výzkumný tým při Ústavu státu a práva ČSAV pro reformu politického systému ČSSR, vedoucí týmu Zdeněk Mlynář, L.B. člen vedení projektu a týmu; (dvě autorské interní studie a na nich založený sociologický výzkum, květen 1968)

1965 -1968 Projekt: Sociální struktura Československa, vedení samostatné části projektu

Sociální stratifikace a politická moc.  Vedoucí týmu P. Machonin. (Výzkum zahrnul více než jedenáctitisícový vzorek v návaznosti na mikrocensus, byl čtvrtým takovým makrosociologickým výzkumem na světě, počítačově zpracovaný, prokázal, že sociální struktura Československa 1967 je vrstvová, nikoli třídní, jak znělo  zdůvodnění panství KSČ v Ústavě ČSSR. Výstup: kniha, Československá společnost 1967, (619 stran), P. Machonin a kol., Epocha Bratislava 1969, byla zakázána a náklad zničen; má kapitola publikována v USA 1971 (viz)


Organizace vědeckých akcí (konferencí, seminářů atd.):

Uvedeny jen akce realizované v rámci výstupů periodických výzkumů poslanců a senátorů Parlamentu ČR a odpovídajících grantových projektů:

§         Seminář pro poslance a veřejnost Vybrané problémy související se vstupem ČR do EU očima poslanců se konal dne 7.10.1998 za podpory nadace Friedrich Naumann Stiftung, a byl zaštítěný předsedou Výboru pro evropskou integraci PS PČR Doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc.

§         Seminář pro poslance a veřejnost Poslanci, senátoři a vstup ČR do EU se konal 2.5.2001 v Poslanecké sněmovně. Záštitu převzali Jaroslav Zvěřina, předseda Výboru pro evropskou integraci PS PČR a Jiří Skalický, předseda Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR.

§         Seminář poslance a veřejnost Vztah Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, se konal 14.6.2001 v Senátu a byl zaštítěn předsedou Senátu Petrem Pithartem

§         Konference pro poslance a veřejnost Volby do Poslanecké sněmovny 2002 se  konala 29.10.2002 v budově Akademie věd, referáty přednesli pracovníci oddělení Sociologie politiky, oddělení CVVM i specialisté z různých vysokoškolských a akademických pracovišť ČR. Sborník  se připravuje, editoři: L. Linek, (oddělení Sociologie politiky),  A: Seidlová (oddělení CVVM), externí: J. Sokol a P. Mrklas., zčásti dotován grantem oddělení Sociologie politiky S 7028003.

Organizace a realizace panelu oddělení na II. Kongresu českých politologů; panel P.14.

 

 

Publikace:   

kniha:

2002   Brokl Lubomír,  Hledání občanské společnosti,  Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, Praha, 150 stran  ISBN  80 – 86729 – 00 -1 

kniha:

1997  Brokl Lubomír a kol., Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky,
 Sociologické nakladatelství Praha,  (kniha)

 

kapitoly v knihách:

2003        Brokl Lubomír, Cleavages: Parties, Elites,Voters, spoluautor Z. Mansfeldová, in: Czech Republic: The First Elections in the New Republic 1992-1996, Z. Mansfeldová ed., WZB, Edition Sigma Berlin 2002,  Pp. 15-29;  (370 stran) ISBN 3-89404-226-5

2003  Brokl Lubomír, Pražské  jaro a česká politická kultura, (z výzkumu „Postoje

          československých občanů k demokracii v roce 1968.“); kapitola v knize Na poctu prof.

          Františku Šamalíkovi, ASPI Publishing Praha 2003 s. 155–190  ISBN:  80-86395-82-0

2002  Brokl Lubomír, Místo České republiky v demokratické Evropě, spoluautor Z. Mansfeldová, in Zdenka Mansfeldová/ Tuček, Milan (eds.), Současná česká společnost. Sociologické studie. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. 216–243.   (kapitola v knize)

2002  Brokl Lubomír,  Čím bylo a čím pro Čechy zůstalo Pražské jaro 1968 Češi a demokracie, tehdy a nyní, in: Spory o dějiny IV., periodický Sborník kritických textů  s recenzním řízením, s. 55-84 Masarykův ústav AV ČR ISBN 80-902659-9-1

2001    Brokl Lubomír, Preface to the The Parliament of the Czech Republic 1993 –1998: Factbook, Lukáš Linek a Petra Šalamounová, Institute of Sociology Academy of the Sciences of the Czech Republic ISBN 80-85950-99-5

1999    Brokl Lubomír, Cleavages and Parties Prior to 1999, Part II.4. in Lawson, K., Rommele, A., Karasimeonov, G. (eds.), Clevages, Parties and Voters. Praeger, Westport- Connecticut, London. pp 47-61  (kapitola v knize)

1999   Brokl Lubomír,  Czech Political Parties and Cleavages after 1989, spoluautor Z. Mansfeldová, J. Blahož, in Lawson, K., Römmele A., and Karasimeonov G. (eds.), Cleavages, Parties and Voters. Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania, London: Praeger, pp.123140. (kapitola v knize)

1999  Brokl Lubomír, How the Voters Respond in the Czech Republic. spoluautor Z. Mansfeldová, in Lawson, K./ Römmele A. / Karasimeonov G. (eds.), Cleavages, Parties and Voters. Studies from Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, and Romania, London:Praeger, pp.203-214. (kapitola v knize)

1999   Brokl Lubomír, Oč jde v naší dnešní politice - zdokonalená repríza?, in: Spory o dějiny II., periodický Sborník kritických textů s recenzním řízením, s. 111-116  Masarykův ústav AV ČR ISBN 80-902659-2-8 

1998  Brokl Lubomír, (1998). Czech and Slovak Political and Parliamentary Elites., spoluautor Z. Mansfeldová, in Higley, J., Pakulski, J., Weselowski, W.  (eds.), Postcommunist Elites and Democracy in Eastern Europe. N.Y.: Macmillan Press, pp. 131-140 

1998  Brokl Lubomír (1998). Public Opinion and Parliamentary Political Parties Attitudes in the Czech Republic towards the EU Membership. spoluautor Z. Mansfeldová, in Mansfeldová, Z./ Klíma, M. (eds.) The Role of Central European Parliaments in the Process of European Integration, Proceedings of International Conference. Praha: VŠE, p. 257-270. (kapitola v knize)

1997 Brokl Lubomír, Pluralitní demokracie nebo neokorporativismus ?, in: Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky, s. 7- 98, Sociologické nakladatelství Praha  ISBN 8O-85850-48-6    (kapitola v knize)

1996 Brokl Lubomír, Institutionalisierung und Deutungsmuster der tschechischen nationalen Identität nach dem November 1989.  In: Mänicke-Gyöngyösi, K. (ed.), Öffentliche Konfliktdiskurse um Restitution von Gerechtigkeit, Politische Verantwortung und Nationale Identität. Frankfurt a.M.: Peter Lang Verlag, S. 317-336. (kapitola v knize)

1996  Brokl Lubomír, A Short History of the Czech and Slovak Parties. spoluautor Z. Mansfeldová, In: Gabal I. (ed.), The 1990 Election to the Czechoslovak Federal Assembly. Analyses, Documents and Data. Berlin, Edition Sigma, S. 51-69  (kapitola v knize)

1995   Brokl Lubomír, Social Partnership in the Czech Republic. spoluautor Z. Mansfeldová, In: Günter Bishof, Anton Pelinka (eds.), Austro-Corporaism: Past, Present, Future. Contemporary Austria Studies, Vol. 4, Publisher Transition, New Jersey, p. 151-156. (kapitola v knize)

1995 Brokl Lubomír, Zerfall der Tschechoslowakei - strukturelle Ursachen und Parteihandeln, spoluautor Z.  Mansfeldová,  In: Dieter Segert, Csilla Machos (Hrsg.), Parteien in Osteuropa. Vestdeutscher Verlag, Opladen, S. 133-147.

1992 Brokl Lubomír, Der Übergang der tschechoslowakischen Gesellschaft vom totalitären Staat zur politischen Demokratie (Theoretische Approximation), in: Abbruch und Aufbruch, Michael Thomas, Akademie Verlag, Berlin 1992.

1992  Brokl Lubomír, Von der "unpolitischen" zur "professionellen"Politik. Aspekte der politischen Kultur der ČSFR in der Periode des Systemwechsels, spoluautor Z. Mansfeldová, in: Regimewechsel, Demokratisierung und politische Kultur in Ost-Mitteleuropa, Gerlich P., Plasser F, Ulram P.A. /Hg/, Böhlau, Wien- Köln

1992  Brokl Lubomír, Antinomie přechodného období mezi listopadem 1989 a demokracií. In: Slovensko a systémové zmeny v spoločnosti I.- III., II. s. 4-8. Bratislava: SAV 

1991    Brokl Lubomír, Moc a sociální stratifikace po 25 letech, in: Alan, J., Machonin, P. (ed.). "Jak se rodí sociologický výzkum, K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti". Praha: Univerzita Karlova. Karolinum  

 

1970 –1990  nesměl publikovat

kapitola v knize:

1969 Brokl Lubomír, Badanie studentow medycyny, spoluautor Zdeněk Šafář, in: Sociological Studies in Medicine, Ksiazka i Wiedza,   Warszawa  1969

1969 Brokl Lubomír, Moc a sociální rozvrstvení, in: Československá společnost 1967, Analýza sociální stratifikace; ed. P. Machonin, Epocha 1969,

 

recenzované odborné časopisy:

2005   Brokl Lubomír,  Za Dušanem Machovcem, Filosofický časopis 3/2005

2004  Brokl Lubomír, Kulatý stůl o mimoakademické sociologii za normalizace, diskuse,         Sociologický časopis Vol. 40 (2004), 5

2003  Brokl Lubomír, Political Parties after Communism. Developments in East-Central Europe, Woodrow Eilson Press Washington, The Johns Hopkins University Press Baltimore and London, 2002,  recenze knihy Tomáše Kosteleckého, Czech Sociological Review Vol. 39  2003: 3

2002  Brokl Lubomír, Profily sociologických pracovišť: Sociologický ústav AV ČR, Sociologický časopis / Czech Sociological Review Vol. 38 (2002): 1- 2,  s. 169- 181

2001   Brokl Lubomír, . Political Data Yearbook 2000: Czech Republic, spoluautor Z. Mansfeldová  European Journal of  Political Research, Vol. 40, No. 3-4, December, pp. 271-282.

2001        Brokl Lubomír, Vztah poslanců českého parlamentu k voličům jako problém vertikální odpovědnosti, spoluautor Z. Mansfeldová, A. Seidlová,  Sociologický časopis, Vol. 37, No. 3, s. 297-311.

2000    Brokl, Lubomír, Javno mnenje in stališča parlamentarnih strank do članstva v EU v Republiki Češki (Public opinion and Viewpoints of parliamentary Parties in Czech Republic regarding the EU Membership), spoluautor Z. Mansfeldová. Teorija in praksa. Družboslovna revija. Vol. 37, No. 1/2000 , pp. 130-148.

2000   Brokl Lubomír,  Czech Republic., spoluautor Z. Mansfeldová,   European Journal of Political Research, Vol. 38, No.3-4, Dec. 2000, pp. 354-2000 „Parliament as a place of interest representation and political integration”, paper prepared for the SS 12 Parties and Parliaments as Instigators of Systemic Change, World Congres XVIII, International Political Science Assotiation, August 1-5, 2000, Quebec, Kanada. (spoluautoři Zdenka Mansfeldová a Adéla Seidlová).

 1999  Brokl Lubomír,  Czech Republic. spoluautor Z. Mansfeldová, European Journal of Political Research, Special Issue - Political Data Yearbook 1998, Vol. 34, No.3-4, December, pp. 373-385

1997   Brokl Lubomír,  Prof.Dr. Zdeněk Mlynář CSc (1930-1997). Mlynářův tým a jeho místo v české politické vědě, Politologická revue,  III. 1997/1, str. 164-176.

1996   Brokl Lubomír,  Czech republic 1995, , spoluautor Z.Mansfeldová, in: European Journal of Political Science, Vol 30, No. 3/4 (December 1996), Special Issue: Political Data Yearbook 1995 Ruud Koole, Peter Mair Eds, Dodrecht, Boston, London

1995   Brokl Lubomír,  Czech Republic 1994, spoluautor Z.Mansfeldová,  in: European Journal of Political Science, Vol 28, No. 3/4 (December 1995), Special Issue: Political Data Yearbook 1994 Ruud Koole, Peter Mair Eds, Dodrecht, Boston, London

1995    Brokl Lubomír, Bilanz der tschechischen Innenpolitik im Jahre 1993. spoluautor Mansfeldová,  Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien Nr. 8, Köln.

1994    Brokl Lubomír, Czech Republic 1993, spoluautor Z.Mansfeldová, in: European Journal of Political Science, Vol 26, No. 3/4 (December 1993), Special Issue: Political Data Yearbook 1993, Ruud Koole, Peter Mair Eds, Dodrecht, Boston, London

1993  Brokl Lubomír, Die letzten Wahlen der ČSFR 1992 und die Lage danach, spoluautor Z.Mansfeldova, in: Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche und internationale Studien, Nr. 2

1993   Brokl Lubomír, Czechoslovakia 1992, spoluautor Z.Mansfeldová, in: European Journal of Political Science, Vol 24, No. 4 (December 1993), Special Issue: Political Data Yearbook 1993, Ruud Koole, Peter Mair Eds, Dodrecht, Boston, London

1993            Brokl Lubomír,  Political Elites., spoluautor  Z. Mansfeldová,  A. Kroupa, in: Background studies for „East Central Europe 2000"

1993   Brokl Lubomír,  The Structure of State Institutions, spoluautor  Z. Mansfeldová,  A. Kroupa, in: in: Background studies for „East Central Europe 2000“

1993   Brokl Lubomír, Political parties and their Programs, spoluautor  Z. Mansfeldová,  A. Kroupa, in: in: Background studies for "East Central Europe 2000"

1993  Brokl Lubomír,  The social Partnership, Trade Unions and the Social Consensus spoluautor  Z. Mansfeldová,  A. Kroupa, in: Background studies for "East Central Europe 2000":

1993  Brokl Lubomír, Mansfeldová, Z., Čambáliková, M., Haller, B., Schaller, Ch., , koordinátor projektu:  Z. Mlynář;. 1993. Möglichkeiten der sozialpartnerschaftlichen Konfliktregelung in der CSFR. Závěrečná zpráva   Projekt  des Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank No. 4177. Universität Innsbruck. 164 stran.

1992   Brokl Lubomír, Czechoslovakia 1991, spoluautoři J.Hudeček, Z.Mansfeldová,  in: European Journal of Political Science, Vol 22, No. 4 (December 1992), Special Issue: Political Data Yearbook 1993, Ruud Koole, Peter Mair Eds, Dodrecht, Boston, London

1992   Brokl Lubomír, Nacionalismus jako nezamýšlený důsledek demokratizace společnosti? O nacionalismu a také o posttotalitním manýrismu, Sociologický Časopis 1, 1992

1992    Brokl Lubomír, Mezi listopadem 1989 a demokracií - antinomie naší politiky, in: Sociologický časopis 28, 2, duben 1992 (Monotematické číslo)

1992  Brokl Lubomír, Between November 1989 and Democracy - Antinomies of our Politics, Czechoslovak Sociological Review Vol. l. 28, Special Issue, August 1992

1992    Brokl Lubomír, Antinomien tschechoslowakischer Politik, Blätter für deutsche und internationale Politik, 1992/8

1992   Brokl Lubomír,  Trennung ohne Bürgerbeteiligung spoluautor Z.Mansfeldová, Ost-West Gegeninformationen,  Graz, Nr.4.

1991   Brokl, Lubomír,  Přechod československé společnosti od totalitarismu k politické demokracii,  Teoretický nárys, Sociológia 5-6 1991 SAV

1991   Brokl Lubomír,  Od politické demokracie k levému totalitarismu, Volby  1946 - projev vůle lidu?   spoluautor Eva Broklová, Sociologia No 5-6,  1991 SAV

1991    Brokl, Lubomír, Prevazilaženje birokratskog karaktera uprave društvai,  Humanitas, časopis studenta universiteta u Nišu, Vol XXIII, 1991 No 1-2,  s. 17- 29. Niš, Yugoslavia    ISSN 0352-5821

1990    Brokl Lubomír, Překonání byrokratického charakteru správy společnosti, Sociologický časopis   4/1990

1990    Brokl Lubomír, Problémy přechodu československé společnosti od totalitarismu k pluralitní demokracii, Sociologický časopis 4/1990

1970 –1989  nesměl publikovat

1971    Brokl Lubomír, Power and Social Stratification, International Journal of Sociology, 1/Fall 1971, Pp 203-283,  USA  (Kapitola z knihy Československá společnost 1967, vyvezeno a publikováno ilegálně)

1967   Brokl Lubomír, K problematice politického systému, Sociologický Časopis 1967/6

1966 Brokl Lubomír, Průzkum studentů medicíny Karlovy university 1962-1963, spoluautor  Z. Šafář,  Sociologický Časopis 1966/6,

1965  Brokl Lubomír, Problém kultu osobnosti J.V. Stalina ze systémového hlediska, Filozofia, Časopis Slovenské akademie věd, 1965/2.

 

sborníky s recenzním řízením, editor:

2001  Brokl Lubomír,  ed.,  Deputies, Senators and Integration of the Czech Republic into the European Union; Poslanci, senátoři a vstup České republiky do Evropské unie, Sociologický ústav AV ČR, Konrad-Adenauer Stiftung, Sborník ze semináře v PSP ČR ISBN 80-7330-007-9

1992        Brokl Lubomír,  ed.,  Monotematické číslo Sociologického časopisu 28, 2, duben 1992

1992        Brokl Lubomír,  ed.,  Special Issue of the Czechoslovak Sociological Review Vol. l. 28, August 1998 Brokl L. ed., Mono-thematics Issue on Czech-German Relations, Czech   Sociological Review, Vol. 6, No 2, Fall 1998

 

stať ve sborníku s recenzním řízením:

2006   Brokl Lubomír, Občanská společnost a stát. Řešíme v našich debatách podstatné problémy? in: Postdemokracie hrozba, nebo naděje ? Lubomír Brokl, Vít Hloušek, Ladislav Jakl,  Václav Klaus, Petr Mach, Michal Semín, Jiří Tutter, Centrum pro ekonomiku a politiku (CEP), č. 44/2006 

2003  Brokl Lubomír, Čtyři poznámky k teoretickému i prakticko-politickému kontextu politického systému EU , in: Spory o dějiny IV., periodický Sborník kritických textů  s recenzním řízením, str. 154- 158, Masarykův ústav AV ČR ISBN 80-902659-9-1

2003     Brokl Lubomír, Čím bylo a čím pro Čechy zůstalo Pražské jaro 1968. Češi a demokracie, tehdy a nyní,  in: Spory o dějiny IV., Sborník kritických textů, str. 11- 44, Masarykův ústav AV ČR ISBN 80-902659-9-1

2001 Brokl Lubomír, 2001. Argumenty pro Senát  proti Senátu ve světle empirického výzkumu,  in: Vztah poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, Z. Mansfeldová ed., sborník referátů, Sociologický ústav, Konrad-Adenauer Stiftung, Sborník ze semináře v PSP 14.6.2001   2001, ISBN 80 7330 008 7.

2000            Brokl Lubomír, Masarykův mýtus v pojetí Václava Klause, in: Spory o dějiny III., periodický Sborník kritických textů  s recenzním řízením, s. 75-85 Masarykův ústav AV ČR ISBN 80-902659-7-9

 

vysokoškolská učebnice:

1968   Brokl L., Společenská struktura, in: Sociologie pro studenty mediciny, ed. V. Tlustý, (vysokoškolská učebnice) Státní pedagogické nakladatelství 1968

publikace v  ústavních edicích:

1999            Brokl Lubomír, A. Seidlová, J. Bečvář, P. Rakušanová, Postoje československých občanů k demokracii v roce 1968.  Edice Pracovní texty WP 99:8, Sociologický ústav AV ČR, Praha. 86 stran. (Analýza a interpretace výzkumu „Politické hodnoty a postoje české a slovenské populace v roce 1968 (demokratické či nedemokratické?“, N = 3500, květen 1968, realizovaný na základě mého projektu tazatelskou sítí Ústavu pro výzkum veřejného mínění ČSAV pro Mezioborový výzkumný tým při Ústavu státu a práva ČSAV pro reformu politického systému ČSSR, ve své době díky okupaci již neinterpretovaný, třicet let ztracený.)

1998  Brokl, Lubomír, Mansfeldová, Zdenka, Kroupa, Aleš (1998). Poslanci prvního českého parlamentu (1992-1996), Praha: Sociologický ústav  AV ČR, Working Papers 98:5.

1994   Brokl, Lubomír, Z. Mansfeldová, A. Kroupa, H. Voborská, L. Chytráčková, 1994. Česká republika v roce 1993. Politická ročenka. Praha: Sociologický ústav AV ČR. Edice Pracovní texty 94:9. 95 stran. ISBN 80-901674-8-9.

1967  Brokl Lubomír,  K problematice sociální struktury a politického systému, interní materiál Mezioborového výzkumného týmu při Ústavu státu a práva ČSAV pro reformu politického systému ČSSR č. 13, Ústav státu a práva ČSAV (40 stran)

 

1967  Brokl Lubomír, K problematice demokracie, interní materiál Mezioborového výzkumného týmu při Ústavu státu a práva ČSAV pro reformu politického systému ČSSR č. 14, Ústav státu a práva ČSAV (45 stran)

 

kongresy, konference, semináře: 

2004  Brokl Lubomír,  Místo odborů v dnešním politickém systému České republiky, referát přednesený na celostátním semináři odborových funkcionářů ČMKOS v Praze

2003    Brokl Lubomír,  Demokratický deficit EU, Český rozhlas 2, cyklus Nanečisto, rozhlasové předreferendum o vstupu do EU, red. Jindra Jarošová;  20 min.,  14.5.2003

2003  Brokl Lubomír,   Rozhovor pro L‘Expres, Sylvaine Pasquier, o Havlově presidentování a volbě presidenta; 23.1. 2003 14,30 - 17,30;  www.lexpress.fr; 17, rue de l‘Arrivée - 75733 Paris cedex 15; Tél.: 0153911285; Fax: 01539 1204; e-mail: spasquier@lexpress.fr

2001 Brokl Lubomír, 2001. Argumenty pro Senát  proti Senátu ve světle empirického výzkumu, referát přednesený na semináři v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, dne 14.6.2001

2001    Brokl Lubomír,  Demokratická orientace české populace v roce 1968,  přednáška 17.5. 2001 velká aula Filosofické fakulty Karlovy University v Praze  (Společnost E. Beneše)

2000 Brokl Lubomír, 2000.„Diskurs české demokratické transformace”, referát přednesený na I. Celostátním kongresu politologů v Brně, 29.-30.září 2000.

2000  Brokl, Lubomír, Masarykův mýtus v pojetí Václava Klause, referát přednesený na semináři o Novodobých mýtech české společnosti, Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti (CEVRO), 17. 4. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou Jana Zahradila

1999 Brokl, Lubomír,  Mansfeldová, Zdenka „Civil Society and Democratic Orientation in Central Europe: The Case of the Czech Republic“, referát přednesený na workshopu Democratic Consolidation in Eastern Europe. Part III: Civil Society, konaném 28-29. 6. 1999 v Robert Schuman Centre of the European University Institute, Florence, Italy

1999    Brokl L., Přednáška Problémy demokracie v přechodném období, 17.4. 1999, Městská lidová knihovna  v Praze

1994  Brokl L., The Czech Echo on the Slowak Separation, paper presented on the 16th World Congress of the Political Science Assotiation, Concurrent meeting: Symbolic Politics and the Processes of Demokratization in Eastern Europe.

Podobné akce v 60. létech, jichž bylo značné množství, jsou již obtížně evidovatelné a neuvádím je. Za zmínku stojí mezinárodní konference komparativního výzkumu politické kultury vedeného Sidem Verbou na Bledu, Jugoslávie, na jaře 1969,  kde jsem byl účastníkem v národním týmu. Většina účastníků  tohoto týmu  (Z.  Strmiska, A. Lamser, M. Hübl a další) již konference využila k cestě do exilu.

Podobně se již evidenci téměř vymykají akce hektických počátků devadesátých let. Za zmínku stojí zejména velká, tehdy těžko zvládnutelná konference pořádaná v Praze americkým exilem (prof. J.F.Triska Stanford Univ., Berkeley a další), avšak nemohu již evidovat ani svůj referát.

 

publikace v denících:

1998   Brokl L., Většinová volba - řešení nebo hazard?, Lidové noviny, 4.4.

1997 Brokl L., Cesta k moderním diktaturám, Lidové noviny, 16.1.

1996 Brokl, L., Nečekejme bleskové průlomy. Lidové noviny 10.4.

1996 Brokl L., President v parlamentu, Lidové noviny 16.3.

1996 Brokl L., Co to je když se řekne korporativismus, Lidové noviny 24.5.

1996 Brokl L., Naši neokorporativisté a volby, Lidové noviny 29.5.

1996 Brokl L., Je dobrá rada opravdu tak drahá ? Lidové noviny 20.6

1996 Brokl L., Duch doby opět v Čechách, Lidové noviny, 12. 1996

1996 Brokl L., Senát a odbory, Sondy - týdeník pro sociální otázky č. 49, 16.12

1995 Brokl L., Život jako realizace  hodnot, Lidové noviny 24. 1. 1995

1994 Brokl L., Perspektivní opoziční politika a česká sociální demokracie, Lidové noviny, 11.

1994 Brokl L., Věda, politika a cesta do otroctví, Lidové noviny, 22. 2. (polemika. s V. Klausem)

1994 Brokl, L., Čím byla schůzka v Litomyšli?, Lidové noviny, 19. 4.

1994 Brokl, L., Proti nacismu či proti Německu?, Lidové noviny, 28. 4.

1994 Brokl, L., "Německé volby a my", Lidové noviny, 3. 5.

1994 Brokl, L., "Jak se vidí politické strany", Lidové noviny, 31. 5.

1994 Brokl, L., "Novináři v demokratické zemi". Lidové noviny, 7. 6.

1994 Brokl, L., "Věda není řemeslo, ale dobrodružství poznání a tvořivosti", Lidové noviny, 13. 6

1994 Brokl, L., "Nepolitická politika", Lidové noviny, 21. 9. (polemika s V.Havlem)

1994 Brokl, L., "Občanská společnost", Lidové noviny, 29. 9. (polemika s V.Havlem)

1994 Brokl, L., "Symboly v politice", Lidové noviny, 11. 5.

1994 Brokl, L., "O deficitu demokracie (občanská společnost není alternativa k politické demokracii ale její součást)" Lidové noviny, 12.10. (polemika s V.Havlem)

1994 Brokl, L., "Politická kultura a politický prostor České republiky", Lidové noviny, 11. 11. (výsledky mezinárodního výzkumu)

1994 Brokl, L., Svoboda projevu a morálka, Lidové noviny, 25. 11.

1994      Brokl, L., Dopočítejme to do jedné, Lidové noviny, 14. 12. (polemika. s V. Klausem)

1993      Brokl, L., „O moci“, Impuls 2/93:1-11, Magnet Press

1994    Brokl, L., „Politika a stát, stát a politikové“, Impuls 2/93:1-11, Magnet Press

1993  Brokl, L., „Politické strany a stát". Impuls 2/93:1-11, Magnet Press.

1993 Brokl, L., "Národní, občanský a vlastenecký princip v podmínkách armády. Armáda a ideje, Profil" Impuls 1993:38-51

1993  Brokl, Lubomír, "Nechceme se přiznat", Lidové noviny, květen 1993

1993  Brokl, Lubomír, "Mravná a nemravná politika". Lidové noviny, 23. 9. 1993

1993  Brokl, Lubomír, "Pravda, která zůstala". Lidové noviny, 30. 12. 1993

1992   Brokl, Lubomír, "Aktuálně o volbách". Impuls 4/92:9-14. Magnet Press.

1991   Brokl, Lubomír, Češi, Němci a odsun,  Sociologické aktuality 6/1991

1991  Brokl, Lubomír, Komentář k rozhovoru ministra pro privatizaci Ježka „Na chvíli zhasnout“, Sociologické aktuality  7/1991

1991 Brokl, Lubomír, Hledání demokracie pro Československo, spoluautor Eva Broklová, Přítomnost  12. 12. 1991

1991 Brokl, Lubomír, Ještě jednu pětku, pane presidente !, spoluautor Eva Broklová,  Sociologické aktuality s. 91

1990  Brokl, Lubomír, Chybějící noviny, Česká politika, No 0, 16.6. 1990

1990  Brokl, Lubomír, Češi a Slováci, Sociologické aktuality 15/1990

1990 Brokl, Lubomír, Setkání české a slovenské inteligence v Luhačovicích, Obnovená tradice, Sociologické aktuality 19-20, 1990

1990 Brokl, Lubomír, Nesamozřejmost demokracie, Česká politika, No1, 10.7. 1990

1990 Brokl, Lubomír, Postavení Občanského fóra ve společnosti, Forum 11.12. 1990

1990  Brokl, Lubomír, Probíhá politický boj, víme o tom?; Lidové noviny 14/1990, 14.2.

1990 Brokl, Lubomír, Salto Mortale, Lidové noviny 36/1990, 14.4.

1990 Brokl, Lubomír, Problémy přechodu československé společnosti od totalitarismu k politické demokracii, "Máte slovo", Československá televize  září 1990

1989 Brokl, Lubomír, samizdat Lidové noviny, „21 let po 21. srpnu 1968“ (komentovaný přísně tajný dokument o vojenské okupaci Československa 1968),  č. 5, s. 25; šifra Le     

Pro druhou polovinu let šedesátých jsem neuvedl články v zakázaných Literárních novinách (LN), obnovených pod názvem Literární listy (LL), které byly opět zakázány a obnoveny pod názvem Listy (L), které již obnoveny nebyly; neuvedl jsem ani články v dalších novinách a týdenících té doby.


 

 

 

CITAČNÍ ANALÝZA

Pro Doc. PhDr  Lubomíra Brokla za období 1980 - listopad 2004

 

 

 

 

Realizovala:

 

Knihovna Akademie věd České republiky

infoknav@lib.cas.cz

 

Oddělení rešeršních a meziknihovních služeb

 

Ing. Květa Pitterová

 

 

 

 

 

 

 

 

Databáze Web of Science

Producent dat:

Institute for Scientific Information http://www.isinet.com/

Popis:

 

Databázový systém tří citačních indexů: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index a Art & Humanities Citation Index. Umožňuje přístup k bibliografickým a citovaným referencím přibližně z 8000 předních světových vědeckých časopisů z oblasti přírodních, technických, společenských, humanitních věd a umění

Retrospektiva
dostupná od
:

 

1980

 

 


CITAČNÍ ANALÝZA – Brokl, L.

(za období 1980 - listopad 2004 )

 

1 BROKL L AKTUELLE ANAL1992   

Citováno v:

OLSON DM
DISSOLUTION OF THE STATE - POLITICAL-PARTIES AND THE 1992 ELECTION IN CZECHOSLOVAKIA 
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 26 (3): 301-314 SEP 1993

______________________________________

 

 

 

1 BROKL LC POL EL WARS 1995 

Citováno v:

 

Olson DM
Paradoxes of institutional development: The new democratic parliaments of Central Europe 
INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW 18 (4): 401-416 OCT 1997 

______________________________________

  

 

 

1 BROKL L CESKA REPUBLIKA ROCE1995 16 

Citováno v:

 

Juchler J
Problems of democratization in transformed Eastern European countries 
OSTEUROPA 47 (9): 898-913 SEP 1997

______________________________________

 

 

 

1 BROKL L CZECH POLITICAL ELIT 1995 

Citováno v:

 

Higley J, Kullberg J, Pakulski J
The persistence of postcommunist elites 
JOURNAL OF DEMOCRACY 7 (2): 133-147 APR 1996

______________________________________

 

   


1 BROKL L CZECHOSLOVAK SOC AUG 1992  23 

Citováno v:

 

 

JUCHLER J
DIFFICULTIES OF DEMOCRATIZATION - POLITICAL-DEVELOPMENT IN COUNTRIES UNDERGOING REFORM IN EASTERN-EUROPE 
OSTEUROPA 44 (2): 125-141 FEB 1994

______________________________________

 

 

 

1 BROKL L CZECHOSLOVAK SOCIOLO1992  28 119 

Citováno v:

 

EVANS G, WHITEFIELD S
IDENTIFYING THE BASES OF PARTY COMPETITION IN EASTERN-EUROPE 
BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 23: 521-548 Part 4 OCT 1993 

______________________________________

 

 

2 BROKL L EUR J POLIT RES1996 30 307 

Citováno v:

 

Shabad G, Slomczynski KM
Inter-party mobility among parliamentary candidates in post-communist East Central Europe 
PARTY POLITICS 10 (2): 151-176 MAR 2004

 

Geis G
Crime and the Czech Republic: Summary observations 
CRIME LAW AND SOCIAL CHANGE 28 (3-4): 311-323 1997

______________________________________

 

 

1 BROKL L EUR J POLIT RES1995 28 305 

Citováno v:

 

Duke V, Grime K
Inequality in post-communism 
REGIONAL STUDIES 31 (9): 883-890 DEC 1997

______________________________________

http://wos10.isiknowledge.com/CIW.cgi?SID=Qac7hQrg-HUAAGxfYRE&Func=CitedFull&isickref=94818674&loc=94818674&db_id=&request_from=WoSCitedRefIndexPage&return_url=http%3A//wos10.isiknowledge.com%3A80/CIW.cgi%3FSID%3DQac7hQrg-HUAAGxfYRE%26Func%3DSummary%26curr_doc%3D1/1

 


1 BROKL L EUROPEAN J POLITICAL1993 24 397 

Citováno v:

 

Toole J
Straddling the east-west divide: Party organisation and communist legacies in East Central Europe 
EUROPE-ASIA STUDIES 55 (1): 101-118 JAN 2003

______________________________________

 

 1 BROKL L IN PRESS POLITICAL C 1996   

Citováno v:

 

Brokl L
Parliament election 1996 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 32 (4): 389-406 1996 

______________________________________

 

 

1 BROKL L LIDOVE NOVINY 0606 1996  9  

Citováno v:

 

Brokl L
Parliament election 1996 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 32 (4): 389-406 1996

______________________________________

 

 

 

1 BROKL L LIDOVE NOVINY 1111 1994 

Citováno v:

 

Krause K
Political party system in the Czech Republic, democracy, and the 1996 elections 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 32 (4): 423-438 1996 

______________________________________

  

 

1 BROKL L LIDOVE NOVINY 1111 1994 8  

Citováno v:

 

Brokl L
Parliament election 1996 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 32 (4): 389-406 1996

______________________________________

 

 

1 BROKL L MATERIALY MEZIOBOROV 1967  

Citováno v:

 

BROKL L
PROBLEMS OF THE TRANSITION TO A PLURALISTIC DEMOCRACY 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 26 (4): 249-261 1990  

______________________________________

 

1 BROKL L PARTEIEN OSTEUROPA 1995 133  

Citováno v:

 

Brokl L
Parliament election 1996 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 32 (4): 389-406 1996

______________________________________

1 BROKL L POLITICAL PARTIES TH 1993

Citováno v:

 

KOPECKY P
DEVELOPING PARTY ORGANIZATIONS IN EAST-CENTRAL-EUROPE - WHAT TYPE OF PARTY IS LIKELY TO EMERGE 
PARTY POLITICS 1 (4): 515-534 OCT 1995 

______________________________________

   

 

1 BROKL L POLITISCHEN KULTUREN 1993  

Citováno v:

 

Vajdova Z
Political culture - Theoretical concept and research 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 32 (3): 339-351 1996 

______________________________________

 

 

1 BROKL L POLITISCHEN KULTUREN 1993 271 

Citováno v:

 

Simon J
Electoral systems and democracy in Central Europe, 1990-1994 
INTERNATIONAL POLITICAL SCIENCE REVIEW 18 (4): 361-379 OCT 1997

______________________________________

 

 


1 BROKL L POSLANCI PRVNIHO CES 1998    

Citováno v:

 

Seidlova A
Research on deputies and senators in the parliament of the Czech Republic 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 37 (3): 359-368 2001

______________________________________

 

1 BROKL L REGIMEWECHSEL DEMOKR 1992 163 

Citováno v:

 

PLASSER F, ULRAM PA
POLITICAL-SYSTEM SUPPORT IN EAST AND CENTRAL-EUROPEAN COUNTRIES 
OSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FUR POLITIKWISSENSCHAFT 23 (4): 365-379 1994

______________________________________

 

 

1 BROKL L REPRESENTACE ZAJMU P 1997   

Citováno v:

 

Brokl L, Mansfeldova Z, Seidlova A
The relationship of members of the Czech parliament to voters as a matter of vertical accountability 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 37 (3): 297-311 2001

______________________________________

 

6 BROKL L REPREZENTACE ZAJMU P 1997 

Citováno v:

 

Vodicka K
Ready for membership? - The political systems of the Czech Republic and Slovakia 
OSTEUROPA 54 (4): 18+ APR 2004

 

Sopoci J
Economic interest groups in Slovak politics in nineties 
SOCIOLOGIA 33 (6): 535-548 FAL 2001

 

Marada R
Ethos, interests, dispositions 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 36 (4): 387-414 2000

 

Sopoci J
Interest groups in politics 
SOCIOLOGIA 32 (5): 407-434 2000

 

Cambalikova M
Slovak social partners in the transformation and integration processes 
SOCIOLOGIA 30 (6): 623-632 FAL 1998

 

Cambalikova M
Representation of interests in the political system of the Czech Republic 
SOCIOLOGIA 30 (4): 427-430 1998   

______________________________________

 

1 BROKL L REPREZENTACE ZAUJMU 1997 

Citováno v:

 

Cambalikova M
The representation of interests in the Czech Republic political system 
SOCIOLOGIA 30 (6): 635-639 FAL 1998

______________________________________

   

 

1 BROKL L SERIES E CENTRAL EUR 1993  

Citováno v:

 

Pollert A
Ten years of post-communist Central Eastern Europe: Labour's tenuous foothold in the regulation of the employment relationship 
ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY 21 (2): 183-210 MAY 2000 

______________________________________

 

1 BROKL L SOCIAL PARTNERSHIP T 1993 

Citováno v:

 

Pollert A
The transformation of trade unionism in the capitalist and democratic restructuring of the Czech Republic 
EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 3 (2): 203-228 JUL 1997 

______________________________________

  

 

3 BROKL L SOCIOL CAS 1996 32 389

Citováno v:

 

Vlachova K, Mateju P
The crystallisation of political attitudes and the political spectrum in the Czech Republic 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 34 (2): 145-170 1998

 

Mateju P, Vlachova K
The role of politically relevant attitudes and value orientations in electoral decisions. The Czech Republic in 1996 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 34 (2): 171-193 1998

 

Mateju P, Vlachova K
Values and electoral decisions in the Czech Republic 
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 31 (3): 249-269 SEP 1998

______________________________________

 

1 BROKL L SOCIOL CAS 1992 28 49 

Citováno v:

 

LOEWENSTEIN B
NATIONALISM, DEMOCRATIZATION, MANYRISM 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 28 (3): 404-407 1992

______________________________________

 

 

1 BROKL L SOCIOL CAS 1992 28 150 

Citováno v: 

WOLCHIK S
THE REPLURALIZATION OF POLITICS IN CZECHOSLOVAKIA 
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 26 (4): 412-431 DEC 1993

______________________________________

 

 

1 BROKL L SOCIOL CAS 1992 23 150 

Citováno v:

 

OLSON DM
DISSOLUTION OF THE STATE - POLITICAL-PARTIES AND THE 1992 ELECTION IN CZECHOSLOVAKIA 
COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES 26 (3): 301-314 SEP 1993

______________________________________

 

 

1 BROKL L SOCIOL CAS 1990 26 249 

Citováno v:

 

BROKL L
BETWEEN NOVEMBER, 1989 AND DEMOCRACY - ANTINOMIES OF OUR POLITICS 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 28 (2): 150-164 1992

______________________________________

 

 


1 BROKL L SOCIOLOGIA 1991 23

Citováno v:

 

HERZMANN J
THE ELECTIONS IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC-OPINION 1989-1991 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 28 (2): 165-183 1992 

______________________________________

  

1 BROKL L SOCIOLOGICKY CASOPIS 1990 4

Citováno v:

 

CERMAKOVA M, NAVAROVA H
WOMEN AND THE TRANSFORMATIVE PROCESSES OF CZECHOSLOVAK SOCIETY 
SOCIOLOGICKY CASOPIS 27 (2): 205-215 1991

______________________________________[1] Ediční rada byla skupinou intelektuálů a lidí kolem samizdatu LN: Jefim Fištejn, Jack Rupnik, Václav Bělohradský, Ludvík Vaculík,  Petr Jakeš, Bedřich Moldan, Jiří Ruml st. (šéf samizdatu Lidové noviny), která se týdně scházela v redakci (zdarma, za kávu) , hodnotila noviny, projednávala připomínky s redaktory a šéfredaktorem. Měla velkou neformální moc.  Nebyla redakční radou.  Po prodeji  LN a změně orientace novin  celá ediční rada z novin na protest odešla.

 

© 2006 Filozofická fakulta